Medezeggenschapsraad

De wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad (MR) wordt ingesteld door het bevoegd gezag (het bestuur). De raad bestaat uit vier leden. Twee daarvan worden gekozen uit het personeel door het personeel; ook de ouders kiezen uit hun midden twee leden. Een voorwaarde voor het lidmaatschap van de raad is het onderschrijven van de grondslag en de doelstellingen van de schoolvereniging. De raad bespreekt alle aangelegenheden die de school betreffen en kan daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De raad is ook betrokken bij het aannemen van personeel, het maken van het schoolwerkplan en dergelijke. U kunt het reglement van de MR, waarin de taken beschreven staan hier inzien.

De MR bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Namens de ouders: Els van den Berg†en Kirsten Verheul
Namens het schoolteam: Christina van Rossum en vacature

In het activiteitenplan staat beschreven wat er in een schooljaar aan de orde komt binnen de MR.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zal het algemeen bestuur bij diverse aangelegenheden van advies of instemming voorzien. In deze GMR zullen leden van de 17 TriVia-scholen zitting nemen. Van elke school is dat een ouder en een teamlid.

Afgevaardigden namens onze school naar de GMR zijn:

Namens de ouders: Els van den Berg
Namens het schoolteam: Christina van Rossum

Kalender

17 oktober 2020
Herfstvakantie
19 december 2020
Kerstvakantie
20 februari 2021
Voorjaarsvakantie
Meer Kalender